Kirjallinen kysymys ajoharjoitteluratojen merkityksestä liikenneturvallisuudelle eduskunnan puhemiehelle

10.12.2019

Kirjallinen kysymys KK 243/2019 vp

Päivi Räsänen, kd ym.

Kirjallinen kysymys ajoharjoitteluratojen merkityksestä liikenneturvallisuudelle

Eduskunnan puhemiehelle

1.7.2018 voimaan tullut ajokorttilain muutos vähensi liukasrataopetusta merkittävän paljon. Muutoksen myötä liukasrata-ajo on mahdollista myös simulaattorilla tai muulla siihen soveltuvalla alueella. Ajokorttilain mukaan auton B-luokan ajokorttia suorittavan on ennen kuljettajantutkintoa saatava koulutus, jolla lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen. Koulutuksessa on vahvistettava valmiuksia tunnistaa liikenteen vaaratilanteita. Koulutukseen on sisällytettävä opetusta pimeällä ja liukkaalla ajamiseen liittyvien erityispiirteiden ja riskien tunnistamisesta, kuten tienpinnan liukkauden vaikutuksesta ajoneuvon hallintaan. 

Lakiesityksestä annetut lausunnot edellyttivät  liikenneturvallisuutta.  Kuitenkin  lakiin  tuli kirjaus, joka mahdollistaa liukasrata-ajon korvaamisen simulaattorilla. Suomessa käytössä olevat simulaattorit eivät kuitenkaan ominaisuuksiltaan anna oikeaa tuntumaa liukkaalla ajamisesta. Ajorataharjoittelun vahvuus on siinä, että se tarjoaa todenmukaisen tuntuman ajoneuvon käyttäytymiseen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Suomessa on noin 30 ympärivuotista liukasrataa. Lakimuutos uhkaa johtaa vähitellen kokonaan näiden ratojen sulkemiseen, mikä olisi Suomen sääolosuhteissa huono kehityssuunta. Ajoharjoitteluratoja ylläpitävät yhteisöt ovat olleet huolissaan aikoinaan vaaditun rataverkoston alasajosta. Riskientunnistamisosaamisen kehittäminen on kansainvälisesti tunnustettu tehokas keino kuljettajien onnettomuusalttiuden vähentämisessä. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ymmärtääkö hallitus ajoharjoitteluratojen merkityksen liikenneturvallisuudelle ja  

millä toimenpiteillä varmistetaan, että ajo-oppilaat saavat todenmukaista harjoittelua liukkaalla ajamisesta ja että ajoharjoittelurataverkosto säilyy riittävänä? 

Helsingissä 22.10.2019 

Päivi Räsänen, kd
Sari Essayah, kd

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 243/2019 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ajoharjoitteluratojen merkityksestä liikenneturvallisuudelle Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Päivi Räsäsen /kd ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 243/2019 vp:

Ymmärtääkö hallitus ajoharjoitteluratojen merkityksen liikenneturvallisuudelle ja millä toimenpiteillä varmistetaan, että ajo-oppilaat saavat todenmukaista harjoittelua liukkaalla ajamisesta ja että ajoharjoittelurataverkosto säilyy riittävänä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Ajokorttilain muuttamisesta annetun lain (387/2018) muutoksella, joka tuli voimaan 1.7.2018 muutoksella lisättiin ajokortin suorittamisen tutkintopainotteisuutta. Ajokortin saamiseksi edellytettävän pakollisen opetuksen määrää vähennettiin ja kuljettajantutkinnon vaativuutta lisättiin. Muutoksen myötä opetuksessa ja oppimisessa voidaan käyttää erilaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä.

Ajokorttilain muutoksella myös luovuttiin ajoharjoitteluratojen sääntelystä. Ratoja voi käyttää edelleenkin ajoharjoitteluun etenkin auton B-luokan vaaratilanteiden tunnistamiseen tähtäävässä koulutuksessa, mutta rataharjoittelu ei ole enää pakollista. Ajoharjoitteluradat ovat simulaatioita todellisista liikennetilanteista ja keliolosuhteista, joita voidaan harjoitella myös uuden tekniikan, simulaattoreiden ja virtuaalisten todellisuuksien avulla. Simulaattorin käyttö B-luokan riskientunnistamiskoulutuksessa on mahdollista vain osaksi.

Eduskunta on hallituksen esitykseen ajokorttilain muuttamisesta antamaansa vastaukseen sisällyttäneissä lausumissa edellyttänyt, että valtioneuvosto seuraa ajokorttiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisen osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin kilpailuvääristymien korjaamiseksi sekä teettää ja toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle seurantatutkimuksen ehdotettujen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi erityisesti silmällä pitäen liikenteen tulevaisuuden toimintatapojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, logistiikkaan ja ammattikuljettajiin.

Ajokorttilain uudistamisen vaikutuksia on seurattu tiiviisti lain voimaantulon jälkeen ja eduskunnan vastauksessa edellytetty seurantatutkimus ajokorttilain muutosten vaikutuksista muun muassa liikenneturvallisuuteen laaditaan vuoden 2020 aikana siltä osin kuin vaikutukset ovat tuolloin arvioitavissa lain voimaantulon 1.7.2018 jälkeiseltä ajalta.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 243/2019 vp

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi pääministeri Antti Rinteen hallituksen keskeisistä tavoitteista. Ajokorttiuudistuksen jälkeen on käyty keskustelua uudistuksen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen esimerkiksi liukkaan kelin rataharjoittelun osalta ja tähän tullaan kiinnittämään huomiota lain arvioinnissa.

Helsingissä 22.11.2019

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

 

Lähteet: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_243+2019.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_243+2019.pdf