Kvalitet

CAP-Group Oy:s kvalitetspolicy

Vi på CAP Group Oy producerar i enlighet med våra värderingar ovan nämnda utbildningstjänster och förbättrar genom vår verksamhet trafiksäkerheten samt utvecklingen av miljövänlighet i trafiken.

CAP-Group Oy ser det som viktigt att behålla kundernas, personalens och andra intressegruppers förtroende. Kontinuerlig förbättring har stor betydelse för uppnåendet av detta mål. Vård företag följer kvalitetssystemet ISO 9001.

Våra grundläggande värderingar är öppenhet, engagemang, hög kvalitet, ekologi och förtroende. Genom att agera i enlighet med dessa värderingar skapar vi en hållbar grund för framgång även i framtiden. Ledningens uppgifter är att ställa upp mål och skapa förutsättningar för verksamheten. Ledningen skapar med sitt personliga och synliga exempel en grund för kundorientering och kontinuerlig förbättring.

I vår företagskultur ingår att vara hederliga, hjälpsamma och positiva. Vi ser också till att vår personal har aktuell kunskap och att vår verksamhet är högklassig och lönsam.

CAP-Group Oy har förbundit sig att uppfylla kundernas, lagens och andra krav i sina produkter, sina tjänster och sin verksamhet samt att kontinuerligt förbättra verksamhetens effektivitet.

CAP-Group Oy:s personal förbinder sig att förverkliga bolagets kvalitetspolicy. Var och en ansvarar för kvaliteten på och utvecklingen av sitt eget arbete. Kvalitetsavvikelser, kundreklamationer och inexaktheter i verksamhetsprocesserna betraktas inte som normal och acceptabel verksamhet. I CAP Group OY:s interna och externa processer bygger nästa arbetsskede alltid på det föregående.