Personuppgiftsansvarig

CAP-Group Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Skapad 1.6.2014. Senast ändrad 25.5.2018.

1. Personuppgiftsansvarig

CAP-Group Oy
Örevägen 12C, 01510 Vanda
FO-nummer: 0841716-9
tfn 050 913 0300

2. Kontaktperson

Krista Hakkarainen
krista.hakkarainen@cap.fi
tfn 045 129 0402

3. Registrets namn

CAP-Group Oy:s kundregister

4. Registrets datainnehåll

För kundernas del behandlar vi huvudsakligen följande grupper av personuppgifter:

 • Personuppgifter, såsom namn och personbeteckning
 • Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress
 • För företagskunder företagets uppgifter, såsom FO-nummer och kontaktuppgifter
 • Inlärnings- och examensprofil, inklusive en inlärningsprofil som baserar sig på användningen av tjänsterna och enkätsvar
 • Faktureringsinformation
 • Tillstånd för och förbud mot direkt marknadsföring
 • Kontakt och respons
 • Andra uppgifter som samlas in med den registrerades samtycke

För potentiella kunders del behandlar vi huvudsakligen följande grupper av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress
 • För företagskunder företagets uppgifter, såsom FO-nummer och kontaktuppgifter

Vi samlar också automatiskt in uppgifter om användningen av tjänsterna via serviceloggar och kakor.

5. Personuppgiftsbehandlingens syfte och rättsliga grund

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla avtalet mellan den registrerade och CAP-Group Oy, marknadsföra våra produkter och tjänster till befintliga och potentiella kunder, utveckla vår affärsverksamhet och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter på de sätt som beskrivs nedan.

 • Genomförande av tjänster: Vi använder personuppgifter för att producera tjänster, för fakturering och indrivning samt för kommunikation med registrerade. Som en del av genomförandet av tjänsterna gör vi enkäter bland registrerade samt analyserar användningen av tjänster (t.ex. körsimulator eller annan programvara som används i undervisningen) för att skapa skräddarsydd undervisning för de registrerade. Uppgifter behandlas för att uppfylla avtal om tjänster.
 • Marknadsföring: Vi använder namn- och kontaktuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. För våra kunders del kan vi skräddarsy marknadsföring utgående de uppgifter om användningen av tjänster som vi samlat in. Vi kan även lämna ut uppgifter till utvalda samarbetspartner för marknadsföring. Behandlingen baserar sig då på den registrerade samtycke eller ett berättigat intresse. Den registrerade kan när som helst förbjuda marknadsföring eller ta tillbaka sitt samtycke till marknadsföring.
 • Produktutveckling och rapportering: Vi använder uppgifterna för att utveckla våra tjänster och göra dem ännu bättre. Exempelvis kundrespons hjälper oss att förstå hur vi kan utveckla våra tjänster. Denna behandling baserar sig på våra berättigade intressen.
 • Förhindrande och utredning av missbruk: Vi måste ibland använda uppgifter för att förhindra och utreda missbruk. Exempelvis med hjälp av logguppgifter som samlas in automatiskt kan vi övervaka och utreda datasystemets användares aktiviteter och användningens lovlighet i enlighet med våra berättigade intressen.
 • Lagstadgade skyldigheter: Verifikat och korrespondens gällande affärshändelser sparas i sex år från slutet av det kalenderår under vilket räkenskapsperioden slutar i enlighet med bokföringslagen.

Vi sparar också dokument om undervisning, utbildningar och examina så länge som uppgifterna i dem kan användas för att få exempelvis ett yrkeskompetenskort eller körkort. Exempelvis i ovan nämnda situationer grundar sig behandlingen av personuppgifter på en lagstadgad skyldighet.

6. Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna samlas i regel in från de registrerade själva i samband med beställning och användning av tjänster.

7. Förvaringstid för uppgifterna

Vi förvarar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att förverkliga ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagstiftning. Exempelvis undervisnings- och examensuppgifter förvaras så som lagstiftningen förutsätter.

När ovan nämnda tid har löpt ut rensar vi bland uppgifterna och behandlar namn- och kontaktuppgifter samt vissa uppgifter som beskriver den registrerades profil så länge som den registrerade inte har förbjudit marknadsföringsmeddelanden. Om den registrerade förbjuder marknadsföring och det inte finns någon annan grund för behandling av personuppgifter, sparar vi uppgifter om förbudet och kontaktuppgifter, så att vi kan säkerställa att förbudet följs. Den registrerade kan också begära att alla uppgifter raderas.

Vi strävar efter att hålla de personuppgifter vi förfogar över korrekta och aktuella genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Den registrerade kan också själv påverka lagringstiden för uppgifter genom de val som beskrivs nedan.

8. Användning av kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som skickas till och sparas i användarens dator. Den gör det möjligt att identifiera besökare som ofta besöker webbplatsen, underlättar inloggning och gör det möjligt att utforma en profil som beskriver besökaren genom att analysera hur och när webbplatsen används, exempelvis från vilken sida besökaren har kommit till webbplatsen, när och vilka av våra webbsidor användaren har tittat på, vilken webbläsare användaren använder, hur hög skärmupplösning användaren har, enhetens operativsystem och dess version samt IP-adress. Med hjälp av denna information kan vi kontinuerligt förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelsen samt rikta reklam och marknadsföring. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer.

Vi använder kakor för att kunna erbjuda våra kunder information och tjänster som motsvarar deras behov. Därtill använder vi kakorna för att rikta reklam och marknadsföring.
Så kallade förstapartskakor installeras av den webbplats som visas i adressbalken. Förutom dessa används i våra tjänster så kallade tredjepartskakor, det vill säga kakor från tillhandahållare av mätnings- och uppföljningstjänster, reklamteknologileverantörer och sociala medier.

Vi analyserar användningen av webbplatsen med hjälp av Google Analyics. Google Analytics använder kakor för att hjälpa webbtjänster att analysera hur användarna använder webbtjänsten. Kakorna sparar information om hur du använder webbtjänsten (inklusive IP-adress). Kakornas uppgifter skickas till Googles servrar och sparas där, och kan därför finnas utanför EU-området. Google använder dessa uppgifter för att bedöma hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen åt webbplatsens operatörer och erbjuda andra tjänster som anknyter till aktiviteten på webbplatsen och användningen av internet. Google kan även vidarebefordra dessa uppgifter till tredje parter om lagen kräver detta, eller till tredje parter som behandlar uppgifterna för Googles räkning. Google kopplar inte ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google förfogar över. Genom att använda webbplatsen godkänner du att Google behandlar uppgifter om dig på ovan beskrivna sätt och för ovan beskrivna syften.

Användaren har möjlighet att förhindra användning av kakor via webbläsarens inställningar eller använda de påverkningsmöjligheter som listas i denna dataskyddsbeskrivning.

9. Utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi kan lämna ut uppgifter för följande syften:

 • Utlämnanden som krävs av myndigheter eller lagstiftning: Vi kan lämna ut en registrerad persons personuppgifter utgående från krav som ställs av behöriga myndigheter, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifter överlåts bland annat till Trafi och partner som producerar Trafis myndighetstjänster, såsom Ajovarma Oy, i enlighet med lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt körkortslagen.
 • Samtycke: Vi kan överlåta den registrerades uppgifter till tredje parter, såsom den registrerades arbetsgivare eller försäkringsbolag, om de registrerade har gett sitt samtycke till detta.
 • Koncernen: Vi kan behandla den registrerades personuppgifter inom företag som hör till koncernen.
 • Företagsarrangemang: Om vi säljer, fusionerar eller på annat sätt omorganiserar vår affärsverksamhet, kan de registrerades personuppgifter överlåtas till köparna och deras rådgivare.
 • Direkt marknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar: Vi kan överlåta den registrerades personuppgifter för direkt marknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar, om den registrerade inte har förbjudit detta.
 • Indrivning och rättsliga yrkanden: Vi kan överlåta den registrerades personuppgifter till tredje parter om det är nödvändigt för att förverkliga ett avtal, driva in fordringar, utreda möjliga brott eller uppgöra, framlägga eller försvara rättsliga yrkanden.

Vi använder underleverantörer för att producera tjänsterna. I sådana fall garanterar vi genom avtalsarrangemang att uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och denna registerbeskrivning. Uppgifter överförs i regel inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10. Principer för skydd av registret

Informationen är sparad i CAP Group Oy:s datasystem, som är skyddat på olika sätt och underhålls aktivt. Systemet skyddas även av brandväggar och andra tekniska lösningar. Endast vissa på förhand utsedda anställda hos CAP-Group Oy har tillgång till och rätt att använda de uppgifter som finns i registret och är sparade i systemet. Uppgifterna i registret förvaras i låsta och bevakade utrymmen.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan påverka behandlingen av uppgifter på flera olika sätt:

 • Granskning, korrigering och radering av information: Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som finns sparade om honom eller henne. På den registrerades begäran kan felaktiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter korrigeras, kompletteras eller raderas. Uppgifter raderas dock inte till de delar som de behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller uppgöra, framlägga eller försvara rättsliga krav eller uppfylla ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.
 • Förflyttning av uppgifter: Den registrerade kan få personuppgifter som han eller hon tillhandahållit och som behandlas automatiskt utgående från samtycke eller ett avtal flyttade genom att kontakta den kontaktperson som anges i punkt 2.
 • Rätt att motsätta sig och begränsa behandling: Den registrerade kan när som helst förbjuda direkt marknadsföring. Den registrerade kan även motsätta sig annan behandling som baserar sig på berättigade intressen med hänvisning till sin personliga situation.  Exempelvis i en sådan situation begränsas behandlingen under den tid man bedömer den registrerades motiveringar till att han eller hon motsätter sig behandling. Behandlingen kan även begränsas exempelvis när den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta. Behandlingen begränsas då tills uppgifternas korrekthet kan bekräftas.
 • Återkallelse av samtycke: Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta den kontaktperson som nämns ovan i punkt 2.
 • Rätt till överklagande: En registrerad som anser att hans eller hennes uppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning har rätt att överklaga till myndigheterna.

När det gäller uppgifter som samlas in automatiskt med hjälp av kakor kan användaren påverka på följande sätt:

 • Privat surfing på webbplatsen: Genom privat surfing (”private browsing”) kan användaren använda webbplatsen utan att uppgifter om de besökta sidorna sparas med hjälp av kakor.
 • Skapande av ny profil för kakor: Genom att regelbundet rensa kakorna i webbläsaren kan användaren byta identifikator, så att profilen för den tidigare identifikatorn nollställs.
 • Blockering av kakor: Den registrerade kan blockera användning av kakor via webbläsarens inställningar. Blockering av kakor kan påverka tjänsternas funktion.
 • Blockering av Google Analytics: Användaren kan förhindra att uppgifter om användningen av webbplatsen används av Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg som förhindrar användning av Google Analytics här. Detta tillägg hindrar webbplatsens Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela uppgifter om besöket på webbplatsen med Google Analytics.