Gå till innehåll

Körkort vid 17 års ålder?

Ålderskravet för kategori B är vanligtvis 18 år. I undantagsfall kan ålderskravet vara 17 år, antingen på grundval av ett åldersdispens som beviljats av Traficom eller på grundval av en yrkesinriktad förarutbildning.

Åldersdispens

Körkort vid 17 års ålder

Med det undantag som Traficom beviljar kan körkort erhållas redan vid 17 års ålder, om det finns särskilda skäl.

Innan den normala minimiåldern för ett B-kort (18 år) nås ger ett körkort som erhållits vid 17 års ålder endast rätt till utbildningsrelaterad körning: körkortet gör det lättare att resa till skolan och arbetspraktik och möjliggör inlärning på jobbet, till exempel som paketbilschaufför. Det är dock inte nödvändigt att ha med sig utbildningsbeviset när du kör.

Du kan ansöka om körkortstillstånd för kategori B tidigast vid 16 års ålder. Om du genomgår en yrkesinriktad förarutbildning kan du avlägga teoriprovet i kategori B tidigast vid 17 års ålder. I så fall måste du bevisa dina studier med ett utbildningsintyg som utfärdats av läroanstalten när du tar det första teoriprovet. Utöver intyget behöver du vårdnadshavarens samtycke. Du kan ta körprovet först efter att du fyllt 17 år.

Åldersdispens

Med det undantag som Traficom beviljar kan körkort erhållas redan vid 17 års ålder, om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl är till exempel

  • långa avstånd, dåliga kollektivtrafikförbindelser eller andra orsaker relaterade till trafikförbindelser, som utgör ett hinder för att göra resor relaterade till arbete, praktik och studier eller andra liknande nödvändiga resor
  • oförutsägbar förändring i familjesituationen
  • tryggande av försörjning av familjen och uträttande av familjens nödvändiga ärenden.

Du kan ansöka om körkortstillstånd för kategori B tidigast vid 16 års ålder. Om du beviljas åldersdispens och du har fått körkortstillstånd kan du göra teoriprovet kategori B och sedan körprovet så fort du fyllt 17. Redan innan beviljandet av åldersdispens kan du genomföra all obligatorisk förarutbildning (vid bilskola eller med undervisningstillstånd) redan från 16 års ålder. Den mottagna undervisningen löper inte ut. Du kan också ansöka om körkortstillstånd i förväg. På så sätt kan du komma till examen så fort åldersdispens beviljats.

Det rekommenderas dock att påbörja själva körlektionerna först efter det att åldersdispens har beviljats.

Åldersdispens söks via Traficoms elektroniska tjänster. Endast en vuxen kan logga in på tjänsten, det vill säga den ungas vårdnadshavare ansöker om tillstånd, inte den unga själv. På så sätt samtycker vårdnadshavaren till att körkortet erhålls som minderårig och försäkrar sig om att alla uppgifter lämnats, inklusive att gränserna för skäliga resor har överskridits. Vårdnadshavaren informerar i tjänsten till vem åldersdispens söks och i tjänsten kontrollerar på grundval av den unge personens personbeteckning att ålderskravet – 16 år, 8 månader – är uppfyllt.

En 17-åring med ett godkänt åldersdispens kan avlägga teoriprovet tidigast vid sin födelsedag och körprovet vanligtvis några veckor senare.

Att ansöka om åldersdispens

Traficoms ansökningsblankett ska användas vid ansökan om åldersdispens.

Ansökningsblanketten ska bifogas någon av följande bilagor beroende på syftet med att ansöka om undantagstillstånd:

  • läroanstaltens intyg om behov att resa till läroanstalten när undantagstillstånd söks för studier
  • arbetsgivarens intyg om behov att resa till arbetsplatsen när undantagstillstånd söks för arbete
  • intyg om målinriktad idrott eller annan hobbyverksamhet (t.ex. intyg från klubb, tränare, förening, anstalt eller annan liknande instans), när åldersdispens söks för målinriktad hobbyverksamhet
  • ett läkarutlåtande eller ett av annan hälsovårdspersonal upprättat intyg, som visar de restriktioner i förflyttning och omhändertagande av väsentliga saker som förorsakas av den sökandes eller dennes närståendes hälsotillstånd, när undantagstillstånd söks för att göra nödvändiga resor p.g.a. den sökandes eller dennes anhörigas hälsotillstånd
  • andra uppgifter om väsentliga transportbehov, om undantag begärs av andra skäl än de som anges ovan.

Åldersdispens kan ansökas tidigast 4 månader innan du fyller 17 år. Enligt körkortslagen beviljas körkortet minst 3 månader innan ålderskravet uppfylls.

Ansökan och bilagor skickas till Traficom

Tillståndet ges utifrån en helhetssyn.

För beslutet, såväl ett positivt som ett negativt, debiteras en avgift (110€) enligt avgiftsförordningen. Fakturan skickas till kunden efter att beslutet fattats.

(källa: ajokortti-info.fi)

Sök efter vad som helst